W zwizku z zagroeniem epidemi KORONAWIRUSA oraz w trosce o zdrowie i bezpieczestwo Pastwa i naszych Pracownikw, Zarzd MPEC Sp. z o.o. w Piekarach l. prosi o ograniczenie wizyt w naszej firmie do niezbdnego minimum. Dla zapewnienia prawidowego funkcjonowania naszej Spki prosimy, aby sprawy PILNE zaatwia telefonicznie / SEKRETARIAT / 32 287-25-25 wew.75 lub drog e-mailow mpec@sfwenergia.com.pl , natomiast w tematach technicznych dzwoni pod nr telefonu / DYSPOZYTOR / 601 - 541- 463.

Z gry dzikujemy za zrozumienie i dostosowanie si do naszej proby.

Informacje o spce

Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej spka z ograniczon odpowiedzialnoci w Piekarach lskich jest spk prawa handlowego powsta 9 kwietnia 1997 r. na mocy Umowy Spki zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1730/97.
Kapita zakadowy wynosi 20 907 000z.

Siedziba Spki mieci si w Piekarach lskich przy ul.Generaa Jerzego Zitka 19.

NIP498-00-32-688
REGON273507606
KRS0000107329
Rejestr prowadzony przez Sd Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego

Gwni udziaowcy Spki to : SFW Energia z Gliwic 97,58% , Gmina Piekary lskie 2,42%

Zarzd:
Bartosz Szuber - Czonek Zarzdu
Grzegorz Kwijas - Czonek Zarzdu
Klauzula informacyjna dla kontrahentw

1. Administratorem Pastwa danych osobowych jest Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib w Piekarach lskich (dalej: `Spka`) przy ul. Gen. Jerzego Zitka 19 (kod pocztowy: 41-940).

2. W Spce powoany zosta Inspektor Ochrony Danych, z ktrym mog Pastwo si skontaktowa pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com

3. Pastwa dane osobowe bd przetwarzane w celu wykonania umowy sprzeday ciepa, wypenienia obowizku prawnego Spki jako patnika podatkw i podmiotu gospodarczego (w tym w celu zapewnienia sprawozdawczoci) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spki, w szczeglnoci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

4. Podstaw prawn przetwarzania Pastwa danych jest niezbdno do wykonania umowy oraz wypenienie obowizku prawnego cicego na Spce i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spki, bliej okrelonych w pkt 3.

5. Nie przechowujemy Pastwa danych duej ni to konieczne. Obecne przepisy uzasadniaj zastosowanie picioletniego okresu przechowywania danych, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio wyganicie umowy.

6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa.

7. Dostp do Pastwa danych osobowych bd mie wycznie upowanieni przez Spk pracownicy i wsppracownicy. W pewnych sytuacjach Pastwa dane osobowe mog by ujawniane przez Spk innym odbiorcom takim jak dostawcy usug i rozwiza IT dla Spki.

8. Pastwa dane nie bd przekazywane do pastw znajdujcych si poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Maj Pastwo prawo dostpu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bd uzupenienia. Przysuguje Pastwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take do przenoszenia danych. Ponadto mog Pastwo da usunicia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.

10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Maj Pastwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.