Komunikat

z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie składania oświadczeń przez odbiorców.

W związku z wejściem w życie w dniu 15 lutego 2023 roku ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) (dalej jako „Ustawa”), zgodnie z art. 15 Ustawy informujemy że, dotychczasowe oświadczenia złożone przez podmioty uprawnione przed dniem wejścia w życie mają również zastosowanie do cen maksymalnych i nie jest konieczne ich ponowne składanie. Jednocześnie informujemy, że w ocenie MPEC sp. z o.o. wskazywany w mediach termin na składanie oświadczeń w terminie do 8 maca 2023 dotyczy wyłącznie wytwórców ciepła zgodnie z art. 16 Ustawy.„

Informacje o spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piekarach Śląskich jest spółką prawa handlowego powstałą 9 kwietnia 1997 r. na mocy Umowy Spółki zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1730/97.
Kapitał zakładowy wynosi 20 907 000zł.

Siedziba Spółki mieści się w Piekarach Śląskich przy ul.Generała Jerzego Ziętka 19.

NIP498-00-32-688
REGON273507606
KRS0000107329
Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Główni udziałowcy Spółki to : SFW Energia z Gliwic 97,58% , Gmina Piekary Śląskie 2,42%

Zarząd:
Bernard Barteczko - Członek Zarządu
Grzegorz Kwijas - Członek Zarządu
Marek Mirosz – Członek Zarządu
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: `Spółka`) przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 19 (kod pocztowy: 41-940).

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży ciepła, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki jako płatnika podatków i podmiotu gospodarczego (w tym w celu zapewnienia sprawozdawczoŚci) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w szczególnoŚci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędnoŚć do wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki, bliżej okreŚlonych w pkt 3.

5. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Obecne przepisy uzasadniają zastosowanie pięcioletniego okresu przechowywania danych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaŚnięcie umowy.

6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa.

7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.

10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.